• Jak ustalić ryczałt za godziny nadliczbowe i nocne dla kierowcy na etacie?

  W przypadku kierowcy, który zatrudniony jest na etacie, bardzo ważne znaczenie ma dokładne rozliczenie godzin nadliczbowych i nocnych. Podczas obliczania ryczałtu za nadgodziny liczbowe i nocne dla kierowcy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę przepisy, które zawarte są w: art. 131 § 1, art. 149 § 2, art. 1511, art. 1518 Kodeksu pracy oraz art. 20 ust. 3-4, art. 21 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.).

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Takie wynagrodzenie można wypłacić pracownikowi w przypadku godzin nadliczbowych i nocnych, ale tylko wtedy, gdy mamy utrudnione skontrolowanie czasu pracy danego pracownika. W związku z tym taki ryczałt można ustalić z wyprzedzeniem, a można to zrobić na podstawie przewidywanej liczby godzin. Dlatego trzeba tu obliczyć nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również dodatek, który będzie uwzględniał pracę w niedziele i święta, a także nadgodziny w nocy.

  Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców bardzo ważne znaczenie ma liczba nadgodzin, ponieważ na ich podstawie oblicza się kwotę ryczałtu, a w związku z tym nie może ona przekroczyć 260 godzin, chyba że zostało to wcześniej ustalone i pracodawca określił inną liczbę godzin.

  Natomiast w przypadku kierowców, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy trzeba wziąć pod uwagę przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Jeśli mamy do czynienia z innymi normami, które nie są zawarte w ustawie, to należy wziąć pod uwagę kodeks pracy.

  Kiedy pracodawca wypłaca kierowcy ryczałt, musi również wziąć pod uwagę i prowadzić ewidencję czasu pracy takiego kierowcy. To pozwoli zażądać potem kierowcy uzupełnienia, gdyby kwota ryczałtu do wypłacenia kierowcy nie obejmowała wszystkich godzin dodatkowo przepracowanych.

  Godziny nocne

  Każdy kierowca za godzinę przepracowaną w nocy powinien dostać dodatek w wysokości 20% stawki minimalnego wynagrodzenia. Jednak bardzo ważne jest również to, że podczas obliczania ryczałtu ważne znaczenie ma uwzględnienie, że podczas jednej doby liczba przepracowanych godzin nocnych nie może przekroczyć 10 godzin. Natomiast podczas obliczania godzin nadliczbowych koniecznie trzeba wziąć pod uwagę stałe elementy, czyli:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • inne składki o stałym charakterze, które kierowca otrzymuje regularnie od pracodawcy.

  Korzyści z obliczania ryczałtu

  Dzięki wprowadzeniu ryczałtu pracodawca zwolniony jest z obowiązku szczegółowego zapisywania, a także ustalania godzin nadliczbowych i nocnych, które zostały przepracowane przez danego kierowcę. Nie można ustalać dowolnej wysokości ryczałtu za godziny nadliczbowe, ponieważ konieczne jest przewidzenie średniej liczby godzin nadliczbowych, którą w każdym miesiącu będzie mógł przepracować dany kierowca. Dzięki temu będzie możliwe obliczenie za nie wysokości wynagrodzenia, a także odpowiedniego dodatku 50% i/lub 100%. Podczas obliczania tego wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę pracę w niedzielę i święta, nadgodziny w nocy, a także w dni wolne od pracy. Należy pamiętać, że nie wolno wypłacać ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli nie było trudności z ustaleniem liczby godzin takiej pracy.

  Published by:
 • Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

  Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

  Każdy kierowca zawodowy, który pracuje na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do ukończenia szkoleń okresowych dla kierowców. Jest to dokument, który kiedyś oznaczał ukończenie kursu przewozu rzeczy lub osób, lub też świadectwo zawodowe. Dzisiaj system ten został zunifikowany na terytorium całej Unii Europejskiej i takie szkolenia są ważne na całym jej terenie. Co więcej, szkolenie dla kierowcy zawodowego można z powodzeniem odbyć w każdym państwie unijnym, a otrzymane zaświadczenie uprawnia o wystąpienie o nowy dokument prawa jazdy, z wpisanym kodem 95. Dopiero posiadanie takiego dokumentu upoważnia kierowcę do przewozu rzeczy i osób. Nie wystarczy bowiem sam fakt ukończenia przedmiotowego szkolenia.

  Osoby, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2008 roku

  Kierowcy podzieleni zostali na dwie odrębne grupy. Pierwsza z nich to ci, którzy ukończyli kurs prawa jazdy przed dniem 10 września 2008 roku i wtedy też zdobyli kwalifikacje zawodowe. Obecnie są oni zmuszeni do ukończenia obowiązkowego szkolenia dla kierowców przewożących osoby i rzeczy. Po ukończeniu takiego szkolenia, musza je oni odnawiać co pięć lat. Kieruje ich na takie szkolenia sam pracodawca, który również powinien finansować dokształcanie się kierowców i zdobywanie przez nich odpowiednich zgód i szkoleń. Szkolenie kierowca kończy jedynie dla jednego bloku programowego, na przykład: C1, C, C1+, E, C+E, a uprawnienia otrzymuje również dla kategorii autobusów, jeżeli posiada on oczywiście prawo jazdy takiej kategorii.

  Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2009 roku, co oznacza, że kwalifikacji podlegają osoby, które uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2009 roku. Zaś dla kategorii prawa jazdy D1, D+E, D1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2008 roku i kwalifikacji podlegają osoby, które powyższe uprawnienia zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2008 roku.

  Obowiązki pracodawców w zakresie szkoleń okresowych

  Kierowcy zawodowi powinni pamiętać oczywiście o wszystkich terminach, które dotyczą ich szkoleń okresowych, które powinny odbywać się zawsze co pięć lat. Szczególną rolę jednak pełni tu pracodawca, do którego tak naprawdę należy pilnowanie wszystkich terminów w tym zakresie. Przede wszystkim, najpierw powinien on skierować pracownika na badania okresowe, które dotyczą zarówno badań ściśle medycznych, jak i psychotechnicznych. Dopiero po uzyskaniu od lekarza medycyny pracy zgody na wykonywanie zawodu kierowcy zawodowego, może on myśleć o ukończeniu szkolenia. Za obie te rzeczy, zgodnie z polskim prawem zobowiązany jest zapłacić pracodawca, który kieruje pracownika.

  Istnieje wiele miejsc, które prowadzą takie szkolenia. Bardzo często przebiegają one w sposób interaktywny, przy użyciu różnego rodzaju urządzeń i komputerów. Zazwyczaj nie trwają więcej niż trzydzieści pięć godzin i dotyczą teorii, jednak zdarzają się również takie, w których kierowca może brać czynny udział. Szkolenie kończy się oczywiście odpowiednim egzaminem, który świadczyć ma o pozyskanych umiejętnościach.

  Published by:
 • Jak odebrać odpoczynek tygodniowy?

  Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, opracowane zostały dokumenty, które normują czas pracy kierowcy. Podczas planowania czasu pracy kierowcy należy wziąć pod uwagę m.in. odpoczynek tygodniowy, którego definicja zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006 i oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem tygodniowe okresy odpoczynku dzielimy na: „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oraz „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”. Tygodniowy okres odpoczynku kierowca musi rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu 24 godzinnych okresów, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca powinien wykorzystać co najmniej dwa regularne okresy odpoczynku, bądź jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Jakie są różnice pomiędzy wyżej wymienionymi okresami?

  Regularny tygodniowy okres odpoczynku trwa nieprzerwanie co najmniej 45 godzin. Każdy odpoczynek tygodniowy, który trwa krócej, kwalifikowany będzie jako odpoczynek skrócony. Według przepisów pojęcie skróconego tygodniowego okresu odpoczynku oznacza czas trwający od 24 do 45 godzin. Nie ma podstaw do twierdzenia, że odpoczynek skrócony trwa 24 godziny. Zgodnie z art. 8 punkt 6 Rozporządzenia 561/2006 skrócenie odpoczynku trzeba zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, który należy wykorzystać jednorazowo, zanim skończy się trzeci tydzień następujący po danym tygodniu. Warto przytoczyć przykład: skrócenie odpoczynku tygodniowego o 10 godzin równoważy się okresem 10 godzin wykorzystanych w innym terminie, lecz nie później niż do 3 tygodni następujących po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie. Rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego można połączyć z innym okresem odpoczynku, który trwa co najmniej 9 godzin. Rekompensatę można także połączyć z dłuższym odpoczynkiem, np. odpoczynkiem tygodniowym regularnym. Należy pamiętać, że odpoczynek skrócony można wykorzystać maksymalnie raz na dwa tygodnie, co nie pozwala na odbieranie 2 lub 3 odpoczynków tygodniowych skróconych następujących po sobie. Zgodnie z rozporządzeniem 561 kierowca może odebrać odpoczynek tygodniowy w pojeździe, ale pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w miejsce do spania i znajduje się na postoju. Co ważne, odpoczynek ten nie może być odpoczynkiem pełnym, czyli trwającym 45 godzin.

  Odpoczynek tygodniowy odbierany w pojeździe powinien być odpoczynkiem tygodniowym skróconym. Warto pamiętać, że kierowca, który będzie chciał odebrać regularny tygodniowy odpoczynek w samochodzie na terytorium Francji i Belgii, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Stosowanie się do powyższych przepisów zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jest niezbędne do szybkości czasu reagowania i spostrzegawczości w czasie prowadzenia pojazdu. Znajomość tych przepisów jest bardzo ważna także podczas planowania wraz z pracodawcą rozkładu jazdy i czasu pracy kierowcy.

  Published by:
 • Harmonogramy dla kierowców na trasie do 50 km

  Harmonogramy dla kierowców na trasie do 50 km

  W zależności od długości trasy, każdy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego harmonogramu. Ma to za zadanie nie tylko usprawnienie ruchu drogowego, ale także zapewnienie jego uczestnikom bezpieczeństwa. Nieprzepisowy tryb pracy zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem, nawet w przypadku krótszych tras. Warto zaznaczyć, że konieczność prowadzenia harmonogramu zazwyczaj dotyczy tras przekraczających konkretną liczbę kilometrów. Dokładnie określają to obowiązujące przepisy, których muszą przestrzegać wszyscy właściciele firm o charakterze transportowym.

  Sankcje dla przedsiębiorców

  Konieczność prowadzenia dokładnego harmonogramu pracy kierowców jest szczególnie ważna dla każdego przedsiębiorcy. W momencie przeprowadzania kontroli osoba kierująca firmą może zostać zobowiązana do okazania aktualnego harmonogramu poszczególnych okresów pracy kierowców. Jest to normowane ustawą o transporcie drogowym, która obowiązuje w naszym kraju od 2012 roku. W przeciwnym wypadku, przedsiębiorca musi zapłacić karę, która może wynieść nawet do 2000 złotych. Osoba fizyczna podlega postępowaniu administracyjnemu, z tytułu którego musi opłacić ustalone należności.

  Przepisy dotyczące tras poniżej 50 km

  Niektóre firmy zajmują się transportem na trasach nieprzekraczających pięćdziesięciu kilometrów. Wówczas przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku przechowywania danych dotyczących szczegółowego harmonogramu pracy kierowców. Mowa tutaj zarówno o informacjach pochodzących z tachografów, jak i tak zwanych wykresówkach. Oczywiście warunkiem jest, aby pojazdy przyporządkowane do danej firmy nie przekraczały wspomnianej długości trasy. Dla wielu przedsiębiorców jest to ogromne ułatwienie.

  O czym należy pamiętać przy tworzeniu harmonogramu?

  Na koniec warto zastanowić się, jakie informacje powinny być zawarte w dobrze prowadzonym harmonogramie. Należy wspomnieć przede wszystkim o uwzględnieniu kwestii odpoczynku kierowców. Jego długość jest zależna od charakteru pracy – inne przepisy dotyczą kierowców samodzielnie poruszających się pojazdem, a inne osób poruszających się z całym zespołem. Harmonogramy prezentują dokładne podzielenie czasu na pracę i odpoczynek, z uwzględnieniem konkretnego okresu prowadzenia samochodu – na przykład okresu dwóch tygodni. Warto zaznaczyć, że nie tylko brak udostępnionego harmonogramu przyczynia się do nałożenia finansowej kary – sankcje są nakładane na przedsiębiorcę również w sytuacji jego nieprawidłowego sporządzenia. Każdy przedsiębiorca musi zatem zapoznać się z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy kierowców, aby uniknąć ewentualnych błędów.

  W zależności od charakteru usług transportowych, przedsiębiorcy często są zobowiązani do prowadzenia szczegółowych harmonogramów. Należy uwzględniać w nich wszystkie najważniejsze informacje, łącznie z przepisowym podziałem na pracę i odpoczynek. Warto pamiętać o tym formalnym obowiązku, ponieważ w przeciwnym wypadku na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa – nawet w wysokości 2000 zł.

  Published by:
 • Giełda transportowa

  Giełda transportowa

  Transport to jedna z prężniej rozwijających się dziedzin gospodarki, która z roku na rok przyciąga coraz więcej kierowców. Niektórzy prowadzą własną działalność gospodarczą i są zmuszeni, aby co jakiś czas przewozić swój towar do innych miast lub krajów. Inni z kolei pracują na zlecenie większego przedsiębiorstwa i regularnie podejmują się transportowania ciężkich ładunków, pamiętając o dotrzymywaniu ustalonych terminów. Niezależnie od celu podróży, zawsze warto przyjrzeć się ofertom dostępnym na giełdach transportowych. Dzięki temu można dodatkowo zarobić lub zamówić dla siebie usługę transportu na preferencyjnych warunkach. Najważniejsze jest, aby nasz cel pokrywał się z celem osób wystawiających ogłoszenia. Oczywiście możemy również sami zaoferować własne propozycje przejazdów – szczególnie jeśli wracamy z pustym samochodem. Warto nieco bliżej przyjrzeć się specyfice giełd transportowych.

  Skorzystaj z ofert transportu

  Na giełdach transportowych można znaleźć aktualne oferty transportu, które zazwyczaj są wystawienie przez kierowców samochodów ciężarowych. Takie osoby chętnie podejmą się przewiezienie konkretnego ładunku – szczególnie jeśli wracają do Polski z pustym samochodem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany przetransportowaniem towaru z zagranicy na teren naszego kraju, jak najbardziej może skorzystać z omawianych ofert. Należy jednak pamiętać o dopasowaniu ich do naszych indywidualnych wymogów. Na szczęście pod tym kątem giełda pojazdów udostępnia wszystkie potrzebne informacje, których udzielają sami kierowcy. Szczególnie istotny jest termin, w jakim są w stanie podjąć się przewozu. Ponadto, koniecznie należy zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnego ciężaru transportowanego ładunku. Ważny jest także jego charakter. Na giełdach transportowych czeka na nas naprawdę wiele ofert, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że uda nam się znaleźć propozycje kierowców, którzy dysponują pojazdem dostosowanym na przykład do przewozu zwierząt czy produktów chemicznych.

  Naprzeciw potrzebom kierowcy

  Giełda transportowa to nie tylko duża baza ofert, dla także możliwość wystawienia własnej propozycji. Każdy z nas ma szansę wystawić swoje ogłoszenie, pamiętając o udzieleniu wszystkich najważniejszych informacji. Kluczowe jest, aby dokładnie opisać parametry swojego pojazdu, dzięki czemu potencjalny zleceniodawca przekona się, czy faktycznie będziemy mogli spełnić jego oczekiwania. Wystawienie własnych ofert transportu to bardzo łatwe zadanie, z którego często można skorzystać bez dodatkowych opłat. Zazwyczaj wystarczy zarejestrować się na wybranym portalu giełdy transportowej, a następnie udostępnić własne ogłoszenia. Wielu kierowców dzięki takiemu rozwiązaniu ma szansę na zdobycie dodatkowych profitów.

  W sieci uda nam się odnaleźć wiele giełd transportowych, które często skupiają się wokół spedycji na terenie konkretnych krajów. Warto się z nimi zapoznać, zastanawiając się nad możliwościami, z których aktualnie mamy szansę skorzystać. Wielu kierowców regularnie dodaje na giełdach własne oferty, a także korzysta z propozycji wystawianych przez pozostałych użytkowników.

  Published by:
 • Giełda pojazdów

  Giełda pojazdów

  Pojęcie giełdy pojazdów jest doskonale znane każdemu kierowcy, który zawodowo zajmuje się spedycją. W dzisiejszych czasach tego typu giełdy są jak najbardziej powszechne, znacznie usprawniając przewóz konkretnych towarów. Korzystają z nich nie tylko profesjonaliści, ale także indywidualni konsumenci, którym zależy na dostarczeniu określonego produktu pod wskazany adres. Znalezienie potrzebnych informacji jest banalnie prostym zadaniem – wystarczy wejść na stronę internetową wybranej giełdy pojazdów, aby dotrzeć do bieżących ofert.

  Ułatwienia dla kierowców

  Giełdy pojazdów powstały z myślą o najważniejszych potrzebach kierowców, którzy zajmują się szeroko pojętą spedycją. Jest to dla nich ogromne ułatwienie, ponieważ dzięki temu mogą zapewnić sobie transport konkretnego ładunku na preferencyjnych warunkach. Oczywiście warunkiem jest, aby osoba zainteresowana daną ofertą spełniała oczekiwania osób wystawiających konkretne ogłoszenia. Wielu kierowców zawodowo zajmujących się spedycją przyznaje się do regularnego korzystania z omawianego rozwiązania. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ faktycznie jest to bardzo wygodny sposób na zapewnienie sobie przewozu na optymalnych warunkach. Co więcej, poszczególne oferty można zarezerwować za pośrednictwem Internetu, co jest dodatkowym ułatwieniem. Wystarczy wybrać konkretną propozycję przewozu, która spełni nasze oczekiwania pod względem ciężaru ładunku oraz planowanej trasy. Następnie należy nawiązać kontakt z osobą odpowiedzialną za jej wystawienie, dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. Dzięki temu błyskawicznie zamówimy dla siebie transport, który pod każdym względem wpisze się w nasze wymogi.

  Wystaw własną ofertę!

  Współczesne giełdy pojazdów dostępne online działają dwutorowo, ciesząc się zainteresowaniem także wśród osób, które zamierzają wystawiać swoje oferty. Zawodowi kierowcy chętnie korzystają z takiej możliwości, co zazwyczaj jest dla nich dodatkowym źródłem zarobku. Dzięki temu koszty związane z transportem stają się mniejsze, ponieważ kierowca jest w stanie zrealizować kolejne zlecenie. Najczęściej z takiej możliwości korzystają osoby, które przewożą towar do konkretnej lokalizacji, a następnie wracają do kraju z pustym samochodem. Możliwość jego załadowania i tym samym zdobycia dodatkowego źródła wpływów to naprawdę znakomite rozwiązanie. Wystawianie własnych ofert na giełdach pojazdów jest banalnie prostym zadaniem – wystarczy dokładnie wypełnić dostępny formularz, wpisując dane w poszczególne rubryki. Dzięki temu potencjalny zleceniodawca przekona się, czy rzeczywiście będziemy w stanie spełnić jego oczekiwania.

  Giełdy pojazdów to najlepszy sposób dla kierowcy, aby wykorzystał swoją działalność do maksimum. Dzięki dostępnym ofertom można szybko podjąć się przewozu konkretnego towaru lub wystawić własne ogłoszenie, czekając na odzew ze strony potencjalnych zleceniodawców. Na polskim rynku działa wiele tego typu giełd, które odnoszą się także do spedycji międzynarodowej i każdego dnia proponują nowe oferty.

  Published by:
 • Dokumenty kierowcy podczas kontroli

  Każdy kierowca prowadzący samochód musi pamiętać o tym, aby zawsze mieć przy sobie stosowne dokumenty. To, jakiego rodzaju dokumenty należy mieć uzależnione jest od tego, czy kierowca jest kierowcą zawodowym czy też nie. W przypadku osób pracujących zawodowo na stanowisku kierowcy znaczenie ma przewożony ładunek. Istotnie wpływa on na rodzaj dokumentów, o których trzeba pamiętać.

  Każdy kierowca – zarówno ten zawodowy, jak i ten jadący prywatnie – musi pamiętać, aby zawsze mieć przy sobie prawo jazdy. Jest to dokument, który potwierdza prawo do prowadzenia samochodu. Niezbędny jest także dowód rejestracyjny pojazdu, w który wbity musi być aktualny przegląd. Brak przeglądu technicznego to poważne wykroczenie. Polskie prawo nakłada również obowiązek wykupienia polisy OC. Przy sobie kierowca zawsze musi mieć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  Dokumenty wymagane w przypadku kierowców zawodowych

  Kierowca, który prowadzi pojazd zawodowo, wykonując tym samym przewóz określonego ładunku, musi pamiętać o tym, aby mieć przy sobie wypis z licencji. Istotna jest także karta opłaty za przejazd po drogach krajowych. Nie można zapomnieć o urządzeniach, które rejestrują czas pracy, przerwy oraz prędkość jasny. Tarcza z tachografu jest istotnym dokumentem, do którego pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego przykładają naprawdę wielkie znaczenie. Niezbędne jest także świadectwo kwalifikacji. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów może prowadzić do ogromnych problemów w sytuacji kontroli drogowej. Zakaz dalszej jazdy, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, odholowanie samochodu, wysoki mandat – ze wszystkimi tymi konsekwencjami musi liczyć się kierowca, który zapomina o wymaganych polskim prawem dokumentach.

  Transport drogowy rzeczy

  Jeżeli kierowca przewozi określony ładunek, musi pamiętać o wszystkich dokumentach, które są z nim związane. Wymagane dokumenty uzależnione są od tego, czy transport będzie miał charakter międzynarodowy, czy też. Wpływa na nie także rodzaj ładunku: inne dokumenty wymagane są w przypadku przewozu zwierząt, inne, kiedy w samochodzie znajdują się szybko psujące się artykuły żywnościowe. Trzeba pamiętać, że rodzaj ładunku wpływa na przykład na możliwość jazdy wówczas, kiedy w danym kraju wprowadzane są obostrzenia w ruchu samochodów w określonych godzinach. Wioząc towar, który psuje się szybko, kierowca nie jest zobowiązany do stosowania się do zakazu jazdy w konkretne dni czy o konkretnej porze. Jest to bez wątpienia wielkie ułatwienie.

  Każdy kierowca, który wsiada za kółko swojego samochodu – bez względu na to, czy jest kierowcą zawodowym, czy nie – musi pamiętać o określonych dokumentach. W przypadku kontroli drogowej ich brak może bowiem skończyć się naprawdę poważnymi problemami. Kierowcy jeżdżący prywatnie nie mają długiej listy dokumentów, które powinni mieć przy sobie. W przypadku kierowców zawodowych sytuacja wygląda jednak zdecydowanie inaczej. Rodzaj dokumentów uzależniony jest od rodzaju przewożonego ładunku.

  Published by:
 • Dojazd do pracy a czas pracy kierowcy

  Nie zawsze zawodowy kierowca mieszka na miejscu, gdzie dojście do pracy zajmuje mu 5 minut. Bardzo często taki kierowca musi najpierw dojechać ze swojego miejsca zamieszkania do firmy, a czas takiego dojazdu zależy od liczby kilometrów, które ma do pokonania.

  Odpowiednie rozporządzenie

  Dojeżdżanie kierowcy do pracy normuje Rozporządzenie (WE) 561/2006. Zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 5 tego rozporządzenia są dwa sposoby dowiezienia kierowcy na miejsce pracy. W przypadku, gdy kierowca ma prowadzić samochód, ale nie znajduje się on w siedzibie pracodawcy i nie jest blisko jego miejsca zamieszkania, to może skorzystać z jednego albo drugiego rozwiązania, które pozwoli mu dotrzeć do pojazdu, ale też będzie mógł rozpocząć wykonywanie swojej pracy. Sposoby dojechania kierowcy do pojazdu służbowego to:

  • kierowca może dojechać środkiem transportu, który jest wyłączony spod rozporządzenia, a może to być samochód lub inny pojazd, który waży do 3,5 tony, ale kierowca może samodzielnie prowadzić ten pojazd. Musi to zaznaczyć na rewersie wykresówki albo na wydruku z tachografu i zapisać, że jest to „inna praca”, a także zapisać czas, który przeznaczył na dojazd;
  • kierowca może zostać dowieziony przez innego kierowcę, ale musi również w tym samym miejscu, co w pierwszym przypadku, zapisać „gotowość” podczas czasu, który zajął mu dojazd.

  W związku z tym czas, który kierowcy zajmuje dojazd do pracy, czyli miejsca postoju jego służbowego pojazdu, a także czas potrzebny na powrót do miejsca zamieszkania nie jest liczony jako odpoczynek albo przerwa. Mogłoby to być zaliczone jako odpoczynek lub przerwa, gdyby kierowca znajdował się na promie albo pociągu i posiadał dostęp do koi albo kuszetki, na której mógłby odpoczywać.

  Czas potrzebny na powrót

  Jeśli kierowca zakończył pracę w miejscu, które nie jest siedzibą pracodawcy albo jego miejscem zamieszkania, to również ma dwa sposoby na powrót:

  • kierowca może powrócić środkiem transportu ważącym poniżej 3,5 tony, który będzie samodzielnie prowadził, np. może to być samochód osobowy. Wtedy na wykresówce trzeba zaznaczyć „inna praca”;
  • jeśli kierowca zostanie dowieziony do miejsca zamieszkania przez innego kierowcę, to na wykresówce trzeba zaznaczyć „gotowość”.

  Czas potrzebny na odpoczynek

  Podczas planowania dojazdu i powrotu z pracy bardzo ważne znaczenie ma również wzięcie pod uwagę odpoczynku dziennego. Jeśli kierowcy dojazd do pracy zajął 13 godzin, to musi sobie on odebrać 9-godzinny czas na odpoczynek i dopiero po tym czasie może rozpocząć właściwą pracę. Bardzo ważne jest to, aby kierowca dokładnie odnotowywał, ile mu zajmuje dojazd i powrót z pracy, ponieważ w przypadku kontroli, może to zostać sprawdzone.

  Czas potrzebny na dojazd z jednej miejscowości do drugiej

  Jeśli kierowca kończy jedno zadanie, np. w miejscowości A, a potem ma rozpocząć pracę w miejscowości B innym środkiem pojazdu, to musi się przemieścić z jednego miejsca do drugiego. Kiedy taki dojazd zajmie mu od 1 do 4 godzin, to może rozpocząć prowadzenie samochodu. Jednak, jeśli dojazd zajmie mu nawet do 15 godzin, to po dotarciu na miejsce, może wtedy tylko rozpocząć skrócony dzienny odpoczynek, który ma trwać 9 godzin.

  Published by:
 • Dodatek za nocną pracę kierowcy

  PIP przeprowadziła niedawno kontrolę, z której jasno wynikało, że pracodawcy mają problem z poprawnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Problem dotyczył między innymi pełnienia obowiązków w godzinach nocnych, czyli – zgodnie z Kodeksem pracy – pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00.

  Kto wykonuje pracę w nocy?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem wykonującym pracę w nocy jest osoba, która pełni obowiązki przez przynajmniej 3 godziny w porze nocnej lub w przypadku której przynajmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Szczegółowo przedział czasowy powinny regulować dodatkowe przepisy, takie jak: regulamin pracy, przepisy zakładowe czy też po prostu załącznik do umowy, precyzujący warunki zatrudnienia.

  Dodatek za pracę w nocy

  Dla pracodawcy kwestią nie do pominięcia jest fakt, że obowiązuje go wypłata dodatku nocnego za każdą godzinę pracy w nocy. Wysokość ryczałtu dotyczącego pracy w porze nocnej powinna być ustalana na podstawie przewidywanej na dany miesiąc liczby godzin przepracowanych w porze nocnej. Za każdą taką godzinę pracownikowi przysługuje dodatek, stanowiący 20% stawki obliczanej na podstawie wynagrodzenia minimalnego. Powinien on być wypłacany co miesiąc, po sporządzeniu ewidencji czasu pracy. Kwota dodatku będzie zapewne różna w zależności od przepracowanego miesiąca.

  Praca w nocy a praca w godzinach nadliczbowych

  Praca w nocy bywa kwalifikowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Jeśli mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, pracownikowi – w tym przypadku kierowcy – przysługują wówczas dwa odrębne dodatki: pierwszy w wysokości 20% stawki (lub też ryczałt) za wykonywanie pracy w godzinach nocnych oraz dodatek 100% z tytułu nadgodzin.

  Istotne z punktu widzenia pracodawcy jest również ograniczenie, wskutek którego w dobie, w której kierowca podejmuje pracę nocną, nie może pracować w sumie dłużej niż 10 godzin. Ta kwestia jest szczególnie ważna dla osób zatrudnionych w równoważnym czasie pracy. Nie ma znaczenia, czy jest to równoważny czas pracy w przewozach na własne potrzeby. Czas pracy – w dniu, kiedy przypada nocna zmiana, pracodawca nie może zaplanować więcej niż 10 godzin wykonywania obowiązków służbowych.

  Wyjątki

  Warto zauważyć, że ta ostatnia kwestia sprawia, że nie zawsze będzie można zlecić kierowcy wykonywanie pracy w ramach nadgodzin. Jeśli kierowca będzie pracował przez zaplanowane w harmonogramie 10 godzin, wystarczy, że zaledwie kilka z nich przypadnie w porze nocnej, nie będzie możliwości zaplanowania pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdy występują przesłanki ku takiej decyzji.

  Przepisy przywoływanej wyżej ustawy nie przewidują wyjątków od reguły w zakresie czasowego ograniczenia godzin pracy do 10 ze względu na jej wykonywanie nocą. Nie każde jednak naruszenie przepisy jest uznawane za wykroczenie. W sytuacji, gdy przekroczenie czasu pracy wynika z czynników zewnętrznych (takich jak: konieczność objazdu, wypadek na trasie czy też zator w ruchu drogowym) jest to sytuacja niezawiniona przez pracodawcę, w związku z czym Państwowa Inspekcja pracy nie uzna takiego stanu rzeczy za wykroczenie.

  Published by:
 • DMC a przerywany czas pracy

  DMC a przerywany czas pracy

  Przerywany system pracy często jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla kierowcy, który wyrusza w dalszą trasę. Taka działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania ustalonych przepisów, między innymi z zakresu minimalnego czasu odpoczynku. Obowiązujące rozporządzenia zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy kierowca miał możliwość skorzystania z pełnej formy odpoczynku, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Warto zaznaczyć, że przerwa nie jest wolna od wynagrodzenia, które w tym wypadku podlega procentowemu zmniejszeniu. Godna uwagi jest także kwestia całkowitej masy pojazdu, która w kontekście czasu pracy nie stanowi żadnego wyznacznika.

  Czym jest DMC?

  Aby zastanowić się nad ewentualnym wpływem DMC na przerywany czas pracy, warto zwrócić uwagę na przywołany skrót. Za wspomnianym pojęciem kryje się dopuszczalna masa całkowita danego pojazdu. Należy zaznaczyć, że taki ciężar obejmuje nie tylko wagę samego samochodu, ale także masę ładunku oraz osób przebywających w danym pojeździe. W rzeczywistości jest to możliwie największa masa, jaka odnosi się do samochodu ciężarowego.

  Czy DMC wpływa na czas pracy?

  Ustawa o czasie pracy kierowców obowiązuje każdego, kto świadczy usługi transportowe. Poszczególne przepisy odnoszą się do wszystkich rodzajów pojazdów – niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Co za tym idzie, DMC nie jest brane pod uwagę także w przypadku korzystania z przerywanego czasu pracy.

  Czym jest przerywany czas pracy?

  Przerywany czas pracy można dostosować do preferencji kierowcy, jednakże ważne jest, aby odpowiadał on ustalonemu rozkładowi. Kierowcy zajmującymi się przewozami regularnymi mogą liczyć na dłuższe przerwy, które nie powinny przekraczać siedmiu godzin w dobowym rozliczeniu. Warto zaznaczyć, że przerywany czas pracy nie zawsze może być stosowany – wiele zależy od charakteru świadczonych usług transportowych. Nie jest to możliwie między innymi w przypadku kierowców podlegających pod wytyczne pracy weekendowej lub świadczących daną usługę w tak zwanym ruchu ciągłym. W przypadku takich form pracy dniówki robocze automatycznie zostają przedłużone. Aktualne przepisy odnoszące się do przerywanego czasu pracy są związane z nowelizacją obowiązująca od połowy roku 2013. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapoznania się z najnowszymi rozporządzeniami, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Trzeba przyznać, że dzisiejsze przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oraz pracowników.

  Ustalenie odpowiedniego trybu pracy jest priorytetem dla każdego kierowcy, ponieważ od tego zależy wydajność oraz bezpieczeństwo na drodze. Zachowanie właściwych proporcji między jazdą a odpoczynkiem sprawia, że praca staje się bardziej komfortowa i mniej obciążająca dla pracowników. Warto zwrócić uwagę, że podczas postoju również naliczane jest stosowne wynagrodzenie, a jego wysokość jest zależna od ustalonych stawek. Obecnie bardzo popularny jest tryb przerywanego czasu pracy, z którego można skorzystać niezależnie od DMC pojazdu.

  Published by: