FindTrans » Marzec 24, 2016

Daily Archives: Marzec 24, 2016

Dodatek za nocną pracę kierowcy

PIP przeprowadziła niedawno kontrolę, z której jasno wynikało, że pracodawcy mają problem z poprawnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Problem dotyczył między innymi pełnienia obowiązków w godzinach nocnych, czyli – zgodnie z Kodeksem pracy – pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00.

Kto wykonuje pracę w nocy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem wykonującym pracę w nocy jest osoba, która pełni obowiązki przez przynajmniej 3 godziny w porze nocnej lub w przypadku której przynajmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Szczegółowo przedział czasowy powinny regulować dodatkowe przepisy, takie jak: regulamin pracy, przepisy zakładowe czy też po prostu załącznik do umowy, precyzujący warunki zatrudnienia.

Dodatek za pracę w nocy

Dla pracodawcy kwestią nie do pominięcia jest fakt, że obowiązuje go wypłata dodatku nocnego za każdą godzinę pracy w nocy. Wysokość ryczałtu dotyczącego pracy w porze nocnej powinna być ustalana na podstawie przewidywanej na dany miesiąc liczby godzin przepracowanych w porze nocnej. Za każdą taką godzinę pracownikowi przysługuje dodatek, stanowiący 20% stawki obliczanej na podstawie wynagrodzenia minimalnego. Powinien on być wypłacany co miesiąc, po sporządzeniu ewidencji czasu pracy. Kwota dodatku będzie zapewne różna w zależności od przepracowanego miesiąca.

Praca w nocy a praca w godzinach nadliczbowych

Praca w nocy bywa kwalifikowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Jeśli mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, pracownikowi – w tym przypadku kierowcy – przysługują wówczas dwa odrębne dodatki: pierwszy w wysokości 20% stawki (lub też ryczałt) za wykonywanie pracy w godzinach nocnych oraz dodatek 100% z tytułu nadgodzin.

Istotne z punktu widzenia pracodawcy jest również ograniczenie, wskutek którego w dobie, w której kierowca podejmuje pracę nocną, nie może pracować w sumie dłużej niż 10 godzin. Ta kwestia jest szczególnie ważna dla osób zatrudnionych w równoważnym czasie pracy. Nie ma znaczenia, czy jest to równoważny czas pracy w przewozach na własne potrzeby. Czas pracy – w dniu, kiedy przypada nocna zmiana, pracodawca nie może zaplanować więcej niż 10 godzin wykonywania obowiązków służbowych.

Wyjątki

Warto zauważyć, że ta ostatnia kwestia sprawia, że nie zawsze będzie można zlecić kierowcy wykonywanie pracy w ramach nadgodzin. Jeśli kierowca będzie pracował przez zaplanowane w harmonogramie 10 godzin, wystarczy, że zaledwie kilka z nich przypadnie w porze nocnej, nie będzie możliwości zaplanowania pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdy występują przesłanki ku takiej decyzji.

Przepisy przywoływanej wyżej ustawy nie przewidują wyjątków od reguły w zakresie czasowego ograniczenia godzin pracy do 10 ze względu na jej wykonywanie nocą. Nie każde jednak naruszenie przepisy jest uznawane za wykroczenie. W sytuacji, gdy przekroczenie czasu pracy wynika z czynników zewnętrznych (takich jak: konieczność objazdu, wypadek na trasie czy też zator w ruchu drogowym) jest to sytuacja niezawiniona przez pracodawcę, w związku z czym Państwowa Inspekcja pracy nie uzna takiego stanu rzeczy za wykroczenie.

Published by: