FindTrans » Kwiecień 12, 2016

Daily Archives: Kwiecień 12, 2016

Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Kiedy szkolenie okresowe dla kierowcy

Każdy kierowca zawodowy, który pracuje na terenie Unii Europejskiej jest zobowiązany do ukończenia szkoleń okresowych dla kierowców. Jest to dokument, który kiedyś oznaczał ukończenie kursu przewozu rzeczy lub osób, lub też świadectwo zawodowe. Dzisiaj system ten został zunifikowany na terytorium całej Unii Europejskiej i takie szkolenia są ważne na całym jej terenie. Co więcej, szkolenie dla kierowcy zawodowego można z powodzeniem odbyć w każdym państwie unijnym, a otrzymane zaświadczenie uprawnia o wystąpienie o nowy dokument prawa jazdy, z wpisanym kodem 95. Dopiero posiadanie takiego dokumentu upoważnia kierowcę do przewozu rzeczy i osób. Nie wystarczy bowiem sam fakt ukończenia przedmiotowego szkolenia.

Osoby, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2008 roku

Kierowcy podzieleni zostali na dwie odrębne grupy. Pierwsza z nich to ci, którzy ukończyli kurs prawa jazdy przed dniem 10 września 2008 roku i wtedy też zdobyli kwalifikacje zawodowe. Obecnie są oni zmuszeni do ukończenia obowiązkowego szkolenia dla kierowców przewożących osoby i rzeczy. Po ukończeniu takiego szkolenia, musza je oni odnawiać co pięć lat. Kieruje ich na takie szkolenia sam pracodawca, który również powinien finansować dokształcanie się kierowców i zdobywanie przez nich odpowiednich zgód i szkoleń. Szkolenie kierowca kończy jedynie dla jednego bloku programowego, na przykład: C1, C, C1+, E, C+E, a uprawnienia otrzymuje również dla kategorii autobusów, jeżeli posiada on oczywiście prawo jazdy takiej kategorii.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2009 roku, co oznacza, że kwalifikacji podlegają osoby, które uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2009 roku. Zaś dla kategorii prawa jazdy D1, D+E, D1+E datą rozstrzygającą jest 10 września 2008 roku i kwalifikacji podlegają osoby, które powyższe uprawnienia zdobyły po tym dniu, czyli od 11 września 2008 roku.

Obowiązki pracodawców w zakresie szkoleń okresowych

Kierowcy zawodowi powinni pamiętać oczywiście o wszystkich terminach, które dotyczą ich szkoleń okresowych, które powinny odbywać się zawsze co pięć lat. Szczególną rolę jednak pełni tu pracodawca, do którego tak naprawdę należy pilnowanie wszystkich terminów w tym zakresie. Przede wszystkim, najpierw powinien on skierować pracownika na badania okresowe, które dotyczą zarówno badań ściśle medycznych, jak i psychotechnicznych. Dopiero po uzyskaniu od lekarza medycyny pracy zgody na wykonywanie zawodu kierowcy zawodowego, może on myśleć o ukończeniu szkolenia. Za obie te rzeczy, zgodnie z polskim prawem zobowiązany jest zapłacić pracodawca, który kieruje pracownika.

Istnieje wiele miejsc, które prowadzą takie szkolenia. Bardzo często przebiegają one w sposób interaktywny, przy użyciu różnego rodzaju urządzeń i komputerów. Zazwyczaj nie trwają więcej niż trzydzieści pięć godzin i dotyczą teorii, jednak zdarzają się również takie, w których kierowca może brać czynny udział. Szkolenie kończy się oczywiście odpowiednim egzaminem, który świadczyć ma o pozyskanych umiejętnościach.

Published by:

Jak odebrać odpoczynek tygodniowy?

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, opracowane zostały dokumenty, które normują czas pracy kierowcy. Podczas planowania czasu pracy kierowcy należy wziąć pod uwagę m.in. odpoczynek tygodniowy, którego definicja zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006 i oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem tygodniowe okresy odpoczynku dzielimy na: „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oraz „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”. Tygodniowy okres odpoczynku kierowca musi rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu 24 godzinnych okresów, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca powinien wykorzystać co najmniej dwa regularne okresy odpoczynku, bądź jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Jakie są różnice pomiędzy wyżej wymienionymi okresami?

Regularny tygodniowy okres odpoczynku trwa nieprzerwanie co najmniej 45 godzin. Każdy odpoczynek tygodniowy, który trwa krócej, kwalifikowany będzie jako odpoczynek skrócony. Według przepisów pojęcie skróconego tygodniowego okresu odpoczynku oznacza czas trwający od 24 do 45 godzin. Nie ma podstaw do twierdzenia, że odpoczynek skrócony trwa 24 godziny. Zgodnie z art. 8 punkt 6 Rozporządzenia 561/2006 skrócenie odpoczynku trzeba zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, który należy wykorzystać jednorazowo, zanim skończy się trzeci tydzień następujący po danym tygodniu. Warto przytoczyć przykład: skrócenie odpoczynku tygodniowego o 10 godzin równoważy się okresem 10 godzin wykorzystanych w innym terminie, lecz nie później niż do 3 tygodni następujących po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie. Rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego można połączyć z innym okresem odpoczynku, który trwa co najmniej 9 godzin. Rekompensatę można także połączyć z dłuższym odpoczynkiem, np. odpoczynkiem tygodniowym regularnym. Należy pamiętać, że odpoczynek skrócony można wykorzystać maksymalnie raz na dwa tygodnie, co nie pozwala na odbieranie 2 lub 3 odpoczynków tygodniowych skróconych następujących po sobie. Zgodnie z rozporządzeniem 561 kierowca może odebrać odpoczynek tygodniowy w pojeździe, ale pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w miejsce do spania i znajduje się na postoju. Co ważne, odpoczynek ten nie może być odpoczynkiem pełnym, czyli trwającym 45 godzin.

Odpoczynek tygodniowy odbierany w pojeździe powinien być odpoczynkiem tygodniowym skróconym. Warto pamiętać, że kierowca, który będzie chciał odebrać regularny tygodniowy odpoczynek w samochodzie na terytorium Francji i Belgii, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Stosowanie się do powyższych przepisów zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jest niezbędne do szybkości czasu reagowania i spostrzegawczości w czasie prowadzenia pojazdu. Znajomość tych przepisów jest bardzo ważna także podczas planowania wraz z pracodawcą rozkładu jazdy i czasu pracy kierowcy.

Published by: