Category Archives: Uncategorized

Czas pracy kierowcy

Osoba, która amatorsko prowadzi samochód nie musi przejmować się tym, jak długo jedzie. Oczywiście zaleca się regularne wykonywanie przerw, ponieważ po pewnym czasie drastycznie spada zdolność koncentracji uwagi. To jednak, czy na postój się zdecydujemy zależy tylko od niej. W przypadku kierowców zawodowych czas pracy jest ściśle regulowany przez obowiązujące akty prawne.

Ograniczenia dotyczące czasu pracy kierowców mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy w danym momencie znajdują się w ruchu drogowym. Kierowca, który przestrzega zaleceń, może być pewny, że jego sprawność psychofizyczna będzie znajdowała się na właściwym poziomie. W efekcie będzie nie tylko doskonale postrzegał pojawiające się bodźce, ale będzie także potrafił na nie reagować w odpowiednim czasie.

Jak wyglądają limity?

Na chwilę obecną maksymalny czas prowadzenia takich pojazdów mechanicznych, jak autobus oraz ciężarówka nie może być dłuższy niż dziewięć godzin. Chodzi oczywiście o czas, który liczy się między przerwami. Bez względu na to, jaki pojazd kierowca prowadzi obowiązujące w Polsce prawo nakłada na niego konieczność robienia przerw co cztery i pół godziny jazdy. Przerwa musi trwać czterdzieści pięć minut, ale nasze prawo umożliwia jej rozłożenie na dwie. Wówczas jednak trwa piętnaście minut, druga zaś trzydzieści. W ciągu tygodnia kierowca może spędzić za kółkiem łącznie pięćdziesiąt sześć godzin. Kierowcy, którzy decydują się na łamanie zapisów dotyczących czasu pracy powinni być świadomi tego, że Inspekcja Transportu Drogowego w sposób wyrywkowy kontroluje tachografy, czyli te urządzenia, które rejestrują czas pracy kierowców zawodowych.

Odpoczynek dobowy

Czas pracy kierowcy to także prawo do odpoczynku. Jeżeli pojazd ma tylko jednego kierowcę, to regularny czas odpoczynku wynosi przynajmniej jedenaście godzin. Można podzielić go na dwa okresy. Wówczas jeden wynosi trzy godziny, drugi zaś dziewięć. Skrócony dobowy czas odpoczynku to natomiast dziewięć godzin. Trzeba jednak pamiętać, że można zastosować go tylko i wyłącznie trzy razy między dwoma okresami odpoczynku o charakterze tygodniowym. Jeżeli samochód ma dwóch kierowców, to trwająca dziewięć godzin przerwa powinna zostać odebrana w ciągu trzydziestu godzin od momentu, w którym kierowca zaczął prowadzić pojazd. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli jeden z kierowców z jakiegoś powodu nie będzie zdolny do prowadzenia samochodu, to przywilej ten nie może zostać zastosowany. Szczegółowe zapisy dotyczące dobowego odpoczynku kierowców znajdują się w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Przestrzeganie czasu pracy w przypadku kierowców ma ogromne znaczenie. Zbyt długie prowadzenie samochodu zawsze w sposób negatywny odbija się na kondycji psychofizycznej kierowcy. Im dłużej jedzie, tym jego zdolność koncentracji jest mniejsza. Znacząco obniża się także szybkość czasu reakcji. Nie trudno domyśleć się jak negatywne skutki mogą mieć tego rodzaju zmiany zachodzące w funkcjonowaniu osoby prowadzącej samochód.

Published by:

Co grozi za brak dokumentów w pojeździe.

Zapewne każdemu z nas zdarzyła się jazda samochodem bez wymaganych dokumentów. Być może w większości nie przekonaliśmy się na własnej skórze o konsekwencjach takiego mniej lub bardziej świadomego postępowania. Niezależnie od tego czy jedziemy swoim samochodem, pożyczonym czy służbowym, powinniśmy mieć przy sobie ważne wymagane dokumenty. Podstawowymi i najważniejszymi dokumentami są prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia pojazdu. Kierowanie pojazdem bez tych dokumentów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, stanowi wykroczenie opisane w art. 95 kodeksu wykroczeń. Warto pamiętać, że wykroczeniem nie będzie wówczas jazda bez dokumentów np. po łące czy prywatnej posesji. Jaka kara zatem czeka na zapominalskich lub niesfornych kierowców? Zgodnie z kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, grozi kara grzywny albo kara nagany.

 

Maksymalna wysokość grzywny może wynieść 250 zł. Nagana pełni raczej funkcję moralną i jest najłagodniejszą z kar przewidzianych za to wykroczenie. Możemy na nią liczyć tylko wtedy, gdy funkcjonariusz, który nas kontroluje, będzie przekonany, że taka sytuacja się nie powtórzy. Jeśli chodzi o brak umowy OC, możemy wyróżnić dwie sytuacje, w których zostaniemy ukarani finansowo. Pierwsza to taka, w której osoba kierująca pojazdem nie posiada przy sobie dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy z ubezpieczycielem, ale składki zostały opłacone, oraz druga sytuacja, w której kierowca w ogóle nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pierwsza z wymienionych sytuacji jest wykroczeniem i na kierowcę może zostać nałożona kara grzywny do 250 zł lub kara nagany. W drugim przypadku sytuacja jest nieco skomplikowana. Każdy właściciel auta musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Za brak takiej umowy prawo przewiduje opłaty karne, których wysokość określona jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opłata jest naliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce i jej wysokość uzależniona jest od długości okresu, w którym właściciel pojazdu nie posiadał ważnej polisy ubezpieczenia OC. Stawki, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku są następujące: jeżeli przerwa w ciągłości ubezpieczenia trwała do 3 dni, ukarany kierowca zapłaci 20% stawki, czyli 740 zł.

 

Gdy przerwa trwała od 4 do 14 dni, ukarany kierowca zapłaci 50% stawki, czyli 1850 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa powyżej 14 dni, to ukarany kierowca zapłaci 100 % stawki, czyli 3700 zł. Podane stawki obowiązują właścicieli samochodów osobowych. Większe stawki są ustalone dla kierowców ciężarówek, autobusów i ciągników samochodowych, w których najwyższa opłata za brak ważnego ubezpieczenia OC wyniesie 5550 zł. Kary pobierane od kierowców, którzy nie posiadają polisy OC są spore. Trzeba jednak pamiętać, że osoba, która kieruje nieubezpieczonym pojazdem i spowoduje kolizję, poniesie znacznie wyższe koszty.

Published by: